Машинен превод
Идеята за машинен превод се заражда още със създаването на първите компютри. Но трябва да изминат няколко десетилетия, за да станем свидетели как машинният превод и технологиите, на които се базира, се развиват и стават все по-бързи и по-надеждни.
Големите различия между езиците затрудняват и усложняват постигането на целта за качествен текст, преведен чрез машинен превод. При извършване на превод от човек той свързва логически отделните думи и фразеологични фрагменти и ги обединява в цялостно и смислово издържано изречение.

Двата основни подхода при машинния превод – статистически и лингвистичен, се основават на сходни практики както и при осъществяване на превод от човек. Но компютърът не е носител на езиците и затова задачата пред него е в сферата на математическата лингвистика.

При статистическия подход се извлича информация от големи текстови масиви. За машинния превод се изисква да са налични паралелни текстове на отделните езици. Така се превеждат думи, фрази и цели изречения. Колкото е по-голям текстовият масив, толкова по-точен е преводът.Но все пак при използване на онлайн услугите за машинен превод се постига единствено приблизителен превод. Те са неприложими за специализирани текстове и не предоставят цялостен и смислен превод, поради което се използват предимно за любителски цели.

При лингвистичния подход специалисти, вкл. лингвисти, създават списък/база от термини, правила и пр. и изготвят базирани на правила системи, което обаче отнема много време и висококвалифициран труд за прецизиране на информацията и отстраняване на възникнали грешки. Лингвистичният подход е по-надежден, но е свързан и с големи финансови ресурси и затова се използва за най-разпространените езици.
Понастоящем проучванията в областта на машинния превод са ориентирани към смесени системи, които използват както статистическия, така и лингвистичния метод.

Въпреки своите недостатъци машинният превод е приложим, когато е достатъчно да се получи най-обща представа за съдържанието на даден текст. Машинният превод е от полза и за професионални преводачи чрез натрупване на т. нар. преводачески памети в специализирани програми за превод. Някои дори предпочитат да редактират компютърно подпомогнат превод, тъй като това им спестява време, което иначе биха отделили и за цялостно набиране на текста.

През последните години машинният превод е обект на повишен интерес, но все още не може да се постигне такъв превод с високо качество. Очевидно ще са необходими задълбочени теоретични изследвания, експериментална работа и много средства за подобряването и въвеждането на нови усъвършенствани технологии.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация