Последно от блог

Facebook Страница

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
logo1-rotarylogo2-dogslogo3-wheelslogo4-green 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo5-icantoo IIA-logo-new21

Повече

Ралица Иванова

"С настоящата препоръка удостоверявам, че за целите на моята фирма през периода 2016-2018 г. съм използвала услугите на агенция Арте.док за превод, редакция и коригиране на 1500 страници (или техен еквивалент) документи на български език с различна тематика и области на приложение.

... те проявяват способност за работа под напрежение, като същевременно стриктно спазват поставените срокове дори и при обработка на материали с голям обем.
При работата си по възложените поръчки екипът на агенцията показва висока степен на организираност, ефективност, коректност и отговорност.

Дългогодишното ми успешно сътрудничество с агенция Арте.док ми дава основание да я препоръчаме като висококвалифициран и надежден делови партньор."

Ралица Иванова

Ralica Ivanova
Написана от Ралица Иванова

Übersetzungsbüro Bauer GmbH

"Услугите, предоставени от Арте.док ЕООД включват превод на документи възлизащи на 179742 думи /799 страници/ в следните езикови комбинации: немски-български; български-немски; английски-български.
Услугите, предоставени от Арте.док ЕООД при извършване на зададените поръчки, напълно отговарят на специфичните терминологични и технически изисквания, свързани с документи за административно право.
Препоръчваме Арте.док ЕООД като добър и лоялен партньор, с отговорно и професионално отношение към клиентите."

Jiri Bauer - Managing Director

Bauer1
Bauer2
Написана от Jiri Bauer - Managing Director

European Comission Directorate-General for Translation

"I hereby confirm that Arte.doc...has provided the European Commission (Brussels and Luxembourg) with translations and/or other related services from 12/03/2017 to the present day as follows:...
The total number of translated pages amounts to 76374.3."

Mr W. Grunewald - Head of Unit


EC1EC2EC3
Написана от Mr Werner GRÜNEWALD - Head of Unit

Brussels Traduction sprl

"С настоящата препоръка изразяваме удовлетвореността си от професионалното изпълнение на възложените на Агенция за преводи АРТЕ.ДОК ЕООД поръчки за превод.

Предоставените ни преводи от 2017 г. насам от/на английски, нидерландски, френски и немски език на документи, като например дружествени договори, споразумения, анекси...и други видове документи със сходно естество и тематика в обем над 4250 страници са в пълно съответствие с договорените терминологични, езикови и други специфични изисквания от наша страна.

В работата си преводачите на агенцията демонстрират висока професионална квалификация, много добра езикова и терминологична подготовка и компетентност....Агенция за преводи АРТЕ.ДОК като цяло показва ефективна оганизация на работа и готовност за своевременна реакция при необходимост.

Показаните при съвместната ни работа много добри реултати са предпоставка АРТЕ.ДОК ЕООД  и занапред да бъде предпочитан от нас доставчик на преводачески услуги във връзка с бъдещите ни проекти."

Живка Василева

Препоръка Брюксел
Написана от Живка Василева - Brussels Traduction sprl

Министерство на труда и социалната политика

"В изпълнение на договора, в периода 26.04.2016 г. - 31.12.2018 г. са извършени следните дейности:
  • превод от/на български език и на/от чужд език - 1 578 стандартни страници;
  • устен превод - 304 часа.
Договорът е изпълнен в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба в срок и в пълен обем."

Лазар Лазаров - Заместник-Мининистър и Ръководител

Удостоверение МТСП
Написана от Лазар Лазаров - Заместник-Мининистър и Ръководител

IC Allianz Bulgaria PLC

"Since the signing of the last contracts in May 2018, they have provided approximately 1200 standard pages, prevalently translation to/from English language in the field of banking, insurance, different financial mechanisms, instrumenrs and operations, as well as in the field of information security, uman resources and legal and administrative services. ...
The translators working for Translation Agency Arte.doc EOOD demonstrate very good terminology and language competence and training in the respective fields, and comply with our strict requirements regarding the translated documents.
It should be noted that the agency demonstrated a very high level of organization, efficiency, responsibility and honesty in the execution of the contracts.
In view of the above, we reccomend Arte.doc EOOD as a reliable and loyal business partner, who always complied with the deadlines, requirements and commitments."

Yassen Todorov - Head of Procurement

Референция Allianz
Написана от Yassen Todorov - Head of Procurement

Център за преводи към органите на Европейския съюз

"Удостоверява, че от 01/01/2007 то 12/03/2019 "Арте.док" са превели общо 17 193 страници, 15 616 термина и са ревизирали 22 страници за Центъра за преводи към органите на Европейския Съюз."

Rudy Schroyen - Head of Workflow Management Section

CDT Certificate 13.03.2019CDT markite 13.03.2019
Написана от Rudy Schroyen - Head of Workflow Management Section

Gulfstream Support Services LTD

"Gulfstream Support Services LTD - възложител, възлагащ поръчки за предоставяне на преводачески услуги, с настоящето удостоверява, че от 2016 до 2018 година, агенция за преводи "Арте.док" ЕООД е предоставила преводачески услуги...включващи преводи на документи, възлизащи на 652 стр.в следните езикови комбинации: Английски-Български, Български-Английски.
Предоставените преводачески услуги при извършването на поръчкитв, напълно отговарят на специфичните терминологични и технически изисквания, свързани с административно право, търговско право, фирмена документация, кореспонденция и др.
Препоръчваме "Арте.док" ЕООД като добър и лоялен партньор, с отговорно и професионално отношение към клиентите."

Натали Сгадова - Старши ръководител проекти

Gulfstream
Написана от Натали Сгадова - Старши ръководител проекти

Министерство на вътрешните работи

"...eкип от преводачи на фирма "АРТЕ.ДОК" ЕООД предостави на много добро ниво услуги по устен превод от/на английски език съгласно договор № 5785 опм-14-5785 мпд-48/29.08.2018г. в рамките на проведени в София четиридневни научни конференции, посветени на добрите лабораторни практики в ЕС за експерти в областта на криминалистиката.

Показаните от преводаческия екип професионализъм и добра организация на работата при извършването на преводите са предпоставка "АРТЕ.ДОК" ЕООД да бъдат желан партньор за бъдещи проекти при предоставяне на устни преводачески услуги."

Директор Добринка Маркова


MVR 2018
Написана от Директор Добринка Маркова

Комисия за финансов надзор (КФН)

"Предоставените от "Арте.док" ЕООД преводачески услуги...отговарят на специфичните терминологични и технически изисквания на Възложителя.
"Арте.док" ЕООД е изпълнила конкретните поръчки като коректен и лоялен партньор, с отговорно и професионално отношение."

Карина Караиванова - Председател на Комисията за финансов надзор

KFN2018
Написана от Карина Караиванова - Председател на Комисията за финансов надзор