Проект № BG161PO003-2.1.08-0561 "Повишаване на конкурентоспособността на преводаческите услуги, предоставяни от АРТЕ.ДОК ЕООД, чрез въвеждане на система за управление на качеството на преводите по БДС EN 15038:2006 и разработване на специализиран централизиран софтуер за управление и контрол на цялостния процес на превода", с бенефициент АРТЕ.ДОК ЕООД, се реализира с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация