Във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място, агенцията ни Аrte.doc продължи договора си със службата по трудова медицина и оценка на риска „СТМ ПРОФЕСИОНАЛ" ООД.

Беше направена среща с ръководството, на която се разгледаха следните въпроси:

  • промени в нормативните актове, касаещи новата 2011 година
  • проверка на вътрешните актове и документация
  • права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани със ЗБУТ.
След направения анализ се стигна до заключението, че агенцията спазва всички правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по Наредба № РД-07-2 и е извършено трудово-медицинско обслужване на служителите. За контакти с „СТМ ПРОФЕСИОНАЛ" ООД

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация